Artikel 29-werkgroep en het Europees Comité voor gegevensbescherming

artikel 29-werkgroep AVGDe art.29-werkgroep is een orgaan dat adviseert over privacywetgeving. De werkgroep bestaat uit Europese toezichthouders en heeft veel invloed op het beleid rondom bescherming van persoonsgegevens.

De naam van de werkgroep is ontleend aan de privacyrichtlijn 95/46/EG uit 1995. In artikel 29 van die richtlijn wordt gesproken over een “Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking vanpersoonsgegevens“.

Het betreft een groep die onafhankelijk diende te zijn en raadgevend van aard. De leden zouden moeten bestaan uit de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten.

De Artikel 29-werkgroep werd in 1996 geboren.

Adviezen, richtlijnen en opinies van de Artikel 29-werkgroep

De artikel 29-werkgroep heeft tot dusver veel adviezen gegeven en richtlijnen opstelt. Alle adviezen over wet- en regelgeving, maar ook opiniestukken en richtlijnen, zijn online na te lezen. Alle stukken zijn hier (opiniestukken en adviezen) en hier (richtlijnen) op chronologische volgorde in te zien.

Artikel 29-werkgroep wordt EDPB

Met het van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018, wordt de Artikel 29-werkgroep vervangen door het European Data Protection Board (EDPB) (zie artikel 68 AVG). In het Nederlands: het Europees Comité voor gegevensbescherming (het Comité).

European Data Protection Board

Het EDPB heeft dezelfde leden als de Artikel 29-werkgroep, namelijk de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming is met het van kracht worden van de AVG een zelfstandig orgaan van de Europese Unie geworden.

De taken van het Comité bestaan onder meer uit:

  • adviseren van de toezichthoudende autoriteiten wanneer zij verwerkingen vaststelt waarvoor een PIA/DPIA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) vereist is (art. 35 lid 4 AVG);
  • adviseren van de toezichthoudende autoriteiten wanneer zij besluiten over de compatibiliteit van een (nieuwe) gedragscode met de AVG (art. 40 lid 7 AVG);
  • adviseren van de toezichthoudende autoriteiten wanneer zij toestemming geven voor contractbepalingen (art. 46 lid 3 sub a AVG) en goedkeuring geven voor bindende bedrijfsvoorschriften (art. 47 AVG);
  • voeren van geschillenbeslechting tussen toezichthoudende autoriteiten.