Betrokkenen en hun rechten

Rechten betrokkene AVGIn de AVG wordt gesproken over de “betrokkenen”. Dit betekent iets anders dan het woord wellicht doet vermoeden. Wat wordt er bedoeld met “betrokkene” en wat zijn de rechten van de betrokkene?

De betrokkene is een natuurlijk persoon (dus geen bedrijf) waarover persoonsgegevens worden verwerkt. In een gemiddelde organisatie (verantwoordelijke) zouden dat 1) de werknemers en 2) de klanten zijn.
Diegene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben wordt dus de betrokkene genoemd.

De betrokkene heeft op basis van de AVG (en deels ook de Wbp) een aantal rechten. Deze rechten zijn ruwweg op te delen in rechten die 1) zien op de daadwerkelijke persoonsgegevens en de verwerking daarvan en 2) op de klachten, juridische procedures en compensatie naar aanleiding van de verwerking van persoonsgegevens.

Rechten van de betrokkene: persoonsgegevens en verwerking

De rechten die hieronder zijn opgesomd, zijn rechten die een betrokkene jegens een verantwoordelijke kan uitoefenen:

 • het recht op inzage van de persoonsgegevens die door een verantwoordelijke worden verwerkt (art. 15 AVG);
 • het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (art. 21 AVG);
 • het recht op rectificatie (art. 16 AVG);
 • het recht op verwijdering (gegevenswissing), ook wel het recht op vergetelheid genoemd (art. 17 AVG):
 • het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG);
 • het recht op dataportabiliteit, ook wel het recht op overdraagbaarheid van gegevens genoemd (art. 20 AVG);
 • het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming (art. 22 AVG).

Rechten van de betrokkene: klacht en compensatie

Naast de voorgaande rechten geeft de AVG de betrokkene een aantal rechten betreffende klachten, procedures en compensatie naar aanleiding van de verwerking door een verantwoordelijke (of verwerker):

 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG);
 • het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit (art. 78 AVG);
 • het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verantwoordelijke of een verwerker (art. 79 AVG);
 • het Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid (art. 82 AVG).