Einde arbeidsovereenkomst op pensioengerechtigde leeftijd

Het is mogelijk om een onbepaalde tijd contract van rechtswege te laten eindigen op de pensioengerechtigde leeftijd van een werknemer. Van deze mogelijkheid wordt bij arbeidsovereenkomsten nogal eens gebruik gemaakt. Aan de opzegging van een onbepaalde tijd contract staat art. 7:667 lid 6 BW niet in de weg. Dit artikel geeft: “Voor de beëindiging van een onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is voorafgaande opzegging nodig”.

Arrest Werknemer / KLM en VNVKLM pensioengerechtigde leeftijd

In het Arrest Werknemers/ KLM en VNV (13 juli 2012) heeft de Hoge Raad onder r.o. 5.9 aangegeven dat: ”Het voorschrift van het zesde lid ziet op de wijze waarop een partij een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Het verzet zich niet tegen een overeenkomst (of tegen een op een overeenkomst toepasselijke clausule) als bedoeld in het eerste lid, die meebrengt dat een voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomst van rechtswege eindigt wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.”

Uit dit arrest blijkt dus dat het beëindigen van een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd van rechtswege op pensioengerechtigde leeftijd toegestaan is, mits dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.